In dit privacy statement nemen wij ook ons cookiebeleid op waarin wij beschrijven welke gegevens wij van onze bezoekers gebruiken en met welke doelen. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie.

Algemene informatie Regionaal Advies B.V.

Naam bedrijf: Regionaal Advies B.V.
KVK-nummer:  72064676
BTW-nummer: NL858970661B01
Contact e-mailadres: info@regionaal-advies.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Gebruik van gegevens. De door u ingevulde gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Regionaal Advies daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Regionaal Advies verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • Adres
 • bedrijfsnaam
 • URL website
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt


Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, televisie)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem


Het uitwisselen van directe persoonsgegevens bij het afsluiten van een contract is een contractuele verplichting voor het uit kunnen voeren van onze onlinemarketingdiensten. Wanneer u deze gegevens niet verstrekt, hebben we geen enkel correspondentieadres en is het dus ook niet mogelijk om een dienst uit te voeren voor uw website of online marketingcampagne.

De indirecte persoonsgegevens worden verzameld voor online marketingdoeleinden, zodat we uw gebruikerservaring en klantenbehoeften in kaart kunnen brengen om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden ontvangen uit ons webanalytics-pakket (Google Analytics). Geeft u hier geen toestemming voor en wilt u uw indirecte persoonsgegevens verwijderen? Stuur ons dan een e-mail met een verzoek voor uitsluiten van uw indirecte gegevens naar info@regionaal-advies.nl

De website van Regionaal Advies www.regionaal-advies.nl, draait op een server van hostnet, die ook de volgende gegevens verzamelt van onze websitebezoekers:

 • IP-adres
 • Besturingsysteem
 • Browser

Alle gegevens (direct en indirect) worden versleuteld en anoniem verwerkt.

Duur van opslag persoonsgegevens

De indirecte gegevens worden bewaard totdat u zelf een verzoek indient via ons e-mailadres. De directe persoonsgegevens blijven bij ons bekend tot het beëindigen van het contract.

Cookiegebruik

Wij Regionaal Advies, maken op www.regionaal-advies.nl gebruik van cookies. Dit gebruik beperkt zicht tot het verzamelen van statische informatie over het gebruik van de website. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zo veel mogelijk geanonimiseerd. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegezonden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Regionaal Advies heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden.
Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser.

Links naar anderen

Op de websites van Regionaal Advies zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Regionaal Advies kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy beleid/privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Vragen over onze privacyverklaring?

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u deze richten aan info@regionaal-advies.nl. Voor klachten kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen aan het statement

Regionaal Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Uw gegevensverwerking Regionaal Advies B.V. m.b.t. Telesales

Regionaal Advies B.V. biedt de consument onafhankelijk en vrijblijvend advies met betrekking tot verduurzaming van zijn of haar organisatie en of huis. Samen met de klant kijken wij naar de mogelijkheden voor verduurzaming.

Wij stellen bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In het kader van de gegevens die wij van u als opdrachtgever of sollicitant ontvangen zijn wij volgens de wet daarom Verwerkingsverantwoordelijke.

Onze contactgegevens zijn:

 • Telefoon: 085 018 87 40
 • Website: www.regionaal-advies.nl
 • E-mail: info@regionaal-advies.nl
 • Adres: Poortland 186, 1046BD Amsterdam
 • KvK-nummer: 72064676


Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In deze privacy statement informeren wij u hierover.

Verwerking van uw gegevens

Wanneer u een dienst of product bij ons afneemt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons. Als u een relatie bij ons bent kunnen wij u in bepaalde gevallen ook rechtstreeks vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

NAW-gegevens

Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben:

 • Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen wij via uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen.
 • Wij maken gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen. Deze categorie cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
 • Als u een relatie wordt bent bij ons, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
 • Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.


Financiële gegevens

Als u een relatie bent bij ons, gebruiken wij uw bankrekeningnummer voor onze financiële administratie.

Gegevens over uw contact met ons

Wanneer u ons een vraag heeft gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient, verwerken wij gegevens over het contact dat u met ons had. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Wij kunnen ook gegevens ontvangen en verwerken van andere partijen zoals de KvK. Wij leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen wij gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn. Wij informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

Voor de uitvoering van onze dienstverlening

Wij gebruiken persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en overeenkomsten na te komen.

Interne en externe systemen

Wij gebruiken persoonsgegevens in onze interne en externe systemen, deze gegevens gebruiken wij om:

 • te zorgen dat uw gegevens correct in onze systemen staan;
 • u eventueel een aanbieding te kunnen doen;
 • Offerte op maat te maken;
 • te voldoen aan kwaliteitseisen.


Marketingactiviteiten

Wij houden u graag op de hoogte over onze diensten. Via e-mails, nieuwsbrieven, onze website en sociale media kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Wilt u deze informatie liever niet ontvangen? Dan kunt u zich via een ontvangen bericht afmelden.

Verbeteren en innoveren

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens die wij niet nodig hebben, ook kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Opsporen van fraude en misbruik

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken bij de opsporing van fraude en misbruik van onze systemen. Bij oneigenlijk gebruik van onze systemen kunnen wij persoonsgegevens vastleggen.

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij hanteren de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers beloven en/of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

 • Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de door afgenomen dienst of product;
 • De overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, Politie en Justitie of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Bedrijven die wij inschakelen om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan communicatie-, email- en marketing-, hostingbedrijven, softwareontwikkelaars, andere marketing- en IT-consultants en uitvoerende partijen voor het plaatsen van opdrachten vanuit de klant.

Wij kunnen de verwerking van persoonsgegevens ook uitbesteden aan derde partijen. Volgens de wet zijn die derde partijen dan verwerkers van persoonsgegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT-dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Zulke partijen worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens in het kader van onze producten en diensten. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van ons kunt uitoefenen leest u hieronder.

Gegevens inzien of verbeteren

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt onze afdeling Privacy hiervoor een verzoek tot inzage of correctie sturen via onderstaande contactgegevens:

Afdeling Privacy

t.a.v. Gegevensbescherming
Poortland 186, 1046BD Amsterdam
info@regionaal-advies.nl

Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie van ons.

Identiteitsbewijs

Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij raden u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Gebruik voor het gemak de app van de rijksoverheid om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt;
 • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Afmelden voor aanbiedingen

Wij kunnen u benaderen voor aanbiedingen. U heeft het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of aanbiedingen over onze en aanverwante diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Aanpassing privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites. Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail of nieuwsbericht.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Afdeling Privacy:

t.a.v. Gegevensbescherming
Poortland 186, 1046BD Amsterdam
info@regionaal-advies.nl

Ook kunt u altijd klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neemt telefonisch contact op via 0900-2001201.

We zijn er voor u

Mail ons

Per mail zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via:

info@regionaal-advies.nl

Bel ons

Heeft u vragen?
Wij zijn telefonisch bereikbaar
op werkdagen van 09:00 tot 17:00

085 018 87 40